တီဘီႏွင့္ ေဆးယဥ္ပါးတီဘီေရာဂါ

တီဘီေရာဂါသည္ အိတ္ခ်္အုိင္ဗီြ လူနာမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားဆုံး အခြင့္အေရးယူ ေရာဂါျဖစ္ၿပီး အိတ္ခ်္အုိင္ဗီြ လူနာမ်ားကုိ ေသဆုံးေစႏုိင္ေသာ အဓိက ေရာဂါ ျဖစ္ပါသည္။

အိတ္ခ်္အုိင္ဗီြ/ တီဘီတုိ႔ တဲြဖက္ ကူးစက္စိန္ေခၚမႈကုိ ေျဖရွင္းရန္ MSF အဖဲြ႕က အခမဲ့စမ္းသပ္ စစ္ေဆးျခင္း၊ ေဆးကုသျခင္း၊ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြး အႀကံေပးျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ယခုအခါ ႏုိင္ငံတစ္၀န္းတြင္ အိတ္ခ်္အုိင္ဗီြေရာဂါႏွင့္ တဲြဖက္ျဖစ္ပြားေနသူ တီဘီလူနာ ၉၀၀ ေက်ာ္ကုိ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးွႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ ကုသေပးလ်က္ရွိသည္။

ေဆးယဥ္ပါးတီဘီေရာဂါ

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ MSF မွ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ ေဆးယဥ္ပါးတီဘီ ေရာဂါ တုိက္ဖ်က္ေရး ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းကုိ စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လက္ရွိ ႏုိင္ငံ၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဆးယဥ္ပါးတီဘီေရာဂါကုိပါ ထည့္သြင္း ကုသေပးႏုိင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ၎စီမံကိန္းသည္ အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရးစီမံကိန္းအျဖစ္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ MSF မွ အိတ္ခ်္အုိင္ဗီြေရာဂါႏွင့္ တဲြဖက္ျဖစ္ပြားေနသူ လူနာမ်ားအား ဆက္လက္ကုသေပးလ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အကုန္အထိ အိတ္ခ်္အုိင္ဗီြႏွင့္ ေဆးယဥ္ပါးတီဘီေရာဂါလူနာ ၁၀၀ ဦးကုိ ကုသေပးခဲ့သည္။

MSF သည္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရးအႏၱရာယ္ အျဖစ္ တီဘီေရာဂါကုိ ကာကြယ္ကုသေပးႏုိင္ရန္ ႀကဳိးစားလ်က္ရွိၿပီး လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း တီဘီ ေရာဂါ ကာကြယ္ကုသျခင္းသည္ MSF အဖဲြ႔၏ အဓိကဦးစားေပးအေနျဖင့္ ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ MSF မွ အမ်ဳိးသားတီဘီေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရးအဖဲြ႔ႏွင့္ အတူပူးေပါင္းကာ ေဆးယဥ္ပါးတီဘီ လူနာမ်ား အတြက္ တီဘီေဆးအသစ္ ႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စတင္ကုသေပးခဲ့သည္။ တီဘီေဆး အသစ္ႏွစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္ bedaquiline ႏွင့္ delamanid ေဆးဝါးမ်ားမွာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ပုံစံျဖင့္ ေဆးယဥ္ပါးေနေသာ လူနာမ်ားအတြက္ ပုိမုိထိေရာက္မႈရွိသည့္ ေဆးဝါးမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ ျပင္းထန္ေဆးယဥ္ပါးတီဘီလူနာ (XDR-TB) မ်ားအတြက္ ထိေရာက္စြာ ကုသေပးႏုိင္မည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အသစ္ ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား -