50._east_aleppo_karamalmasri_msf.jpg

19.11.2016

ေလေၾကာင္းတုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျပန္လည္စတင္သည့္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အသိမ္းပိုက္ခံထားရသည့္ အေရွ႕အလက္ပိုရွိ တစ္ခုတည္းေသာ ကေလးအထူးကုေဆးရံုအား ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တုိက္ခုိက္ခံလုိက္ရသျဖင့္၊ အထပ္သံုးထပ္ ပ်က္စီးၿပီး လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ခဲ့ရသည္။ အျခားေဆးရံုသံုးခုအားလည္း တုိက္ရုိက္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ရွိခဲ့သျဖင့္ ေဆးရံုဝန္ထမ္းႏွင့္ လူနာမ်ား ထိခုိက္ဒဏ္ရာရခဲ့ၿပီး၊ အဓိကခြဲစိတ္ေဆးရံု ႏွစ္ခုႏွင့္ အႀကီးဆံုးေသာ အေထြေထြေဆးရံုတို႔ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ရပ္တန္႔ခဲ့ရသည္။

“ဒီေန႔ဟာ အေရွ႕အလက္ပိုအတြက္ေတာ့ ကံဆုိးမုိးေမွာင္က်တဲ့ေန႔ပါပဲ။ ဗံုးရဲဲဲ႕ ျပင္းအားေၾကာင့္ ေဆးကုသမႈေပးဖို႔ မနားတမ္းအလုပ္လုပ္ေနရတဲ့ ေဆးရံုအနည္းစုေလးမွာ အႀကီးအက်ယ္ ပ်က္စီး ခဲ့ရပါတယ္”ဟု MSF အေရးေပၚေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေရးမွဴး ထရီဆာဆန္ခရစ္စတုိဗယ္ က ေျပာသည္။ “တုိက္ခုိက္မႈေတြေၾကာင့္ ေဆးရံုတစ္ခုလံုး၊ မီးစက္ေတြ၊ အေရးေပၚခန္းေတြနဲ႔ လူနာေဆာင္ေတြ အားလံုး ပ်က္စီးခဲ့တာေၾကာင့္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈအားလံုးကုိ သူတုိ႔ မျဖစ္မေန ရပ္နားထားရပါတယ္။ အရပ္သားေတြနဲ႔ အရပ္ဘက္ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြကုိ မဆင္မျခင္ တုိက္ခုိက္တဲ့အေပၚ MSF က သာမကဘဲ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒကပါ ရႈတ္ခ်ပါတယ္။ ေျပာခ်င္တဲ့စကားက ရိုးရိုးေလးျဖစ္ၿပီး၊ အဲဒီစကားကို ဒီထက္က်ယ္ေအာင္ ဘယ္လုိေျပာရမလဲ မသိေတာ့ပါဘူး။ အဲဒါကေတာ့ ေဆးရံုေတြကို ဗံုးႀကဲတာ ရပ္ၾကပါ

“ကေလးေဆးရံုဟာ ေလေၾကာင္းတုိက္ခုိက္မႈေတြကို ဒုတိယအႀကိမ္ ခံရတာေၾကာင့္ ထပ္မံထိခုိက္ခဲ့ရတယ္” ဟု ဆီးရီးယားစီမံကိန္း၏ MSF ဒုဌာေနကုိယ္စားလွယ္ လူးဝစ္မြန္တီယယ္ က ေျပာပါသည္။ “ဒါဟာ သိမ္းပိုက္ခံထားရတဲ့ေဒသမွာ ရွိတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ ကေလးေဆးရံု ျဖစ္ၿပီး၊ အခုေတာ့ ရပ္နားထားရပါၿပီ။ မဆင္မျခင္ ဗံုးႀကဲျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ေတြက သိပ္ထင္ရွားပါတယ္။ အသက္ေတြ ထပ္မံဆံုးရွံဳးရတယ္၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး၊ သိမ္းပိုက္ခံရမႈထဲ ပိတ္မိေနတဲ့လူေတြ မေက်ာ္လႊားႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ထိခုိက္ခံစားရတယ္။ ဒီေနရာမွာ မရွင္းလင္းတာက ခ်ံဳးခ်ံဳးက်ေနတဲ့ က်န္းမာေရးစနစ္ဟာ ဗံုးႀကဲတာေတြ ရပ္တန္႔ၿပီး၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈေတြ ဝင္ခြင့္ရတဲ့အခ်ိန္အထိ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ေတာင့္ခံႏုိင္မလဲဆိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။”

ဇူလုိင္လတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္သိမ္းပိုက္ခံရၿပီးေနာက္ပိုင္း အေရွ႕အလက္ပိုရွိ ေဆးရံုမ်ားသည္ သီးျခား ဗံုးႀကဲမႈ ၃ဝ ေက်ာ္၏ဒဏ္ကုိ ခံခဲ့ရသည္။ အေရွ႕အလက္ပုိရွိ ေဆးရံုအားလံုးကုိ တျခားအဖြဲ႔အစည္း မ်ားႏွင့္အတူ MSF က ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ ရွိသည္။

MSF သည္ အေရွ႕အလက္ပိုတြင္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္က စၿပီး ေဆးရံု ၈ ရံုတြင္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား ကူညီေပးေနသည္။ MSF သည္ ဆီးရီးယားေျမာက္ပိုင္းတြင္လည္း ေဆးခန္း ၆ ခု ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ေဆးရံုႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာနေပါင္း ၁၅ဝ ေက်ာ္ကို အေထာက္အပံ့ေပးထားၿပီး အမ်ားစုမွာ သိမ္းပိုက္ခံထားရသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေသာ္လည္း အေနာက္အလက္ပုိ အပါအဝင္ ေဒသ အမ်ားအျပားမွာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ အဆုိပါ ေဒသမ်ားတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈႏွင့္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ားေပးရန္ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းေနပါသည္။

Facebook comments