10.10.2016

ယေန႔တြင္ က်ေရာက္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ကမၻာ့စိတ္က်န္းမာေရးေန႔၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ “စိတ္က်န္းမာေရးေရွးဦးျပဳစုျခင္း” ျဖစ္ၿပီး၊ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေနစဥ္အတြင္း ကူညီတုန္႔ျပန္ရာတြင္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

“ေရွးဦးျပဳစုျခင္း / အရင္ဆုံး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း” ႏွင့္ “ပဋိပကၡမ်ားအား ကူညီတုန္႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း” ဆုိသည္ႏွင့္ စိတ္ထဲအရင္ဆုံး ဝင္ေရာက္လာသည္မွာ သူနာတင္ကားမ်ား၊ အခ်က္ျပ မီးနီမ်ား၊ ေသေရးရွင္ေရးတမွ် အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အသက္ရွင္မလား၊ ေသဆုံးမလား မသိသည့္ အေျခအေနမ်ား စသည္တုိ႔ပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ အဆုိပါအေျခအေနမ်ားထက္ ဆုိးၿပီး လူသားမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္း ႀကဳံေတြ႔ရသည့္ - မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္တစ္ခု၊ မိသားစုဝင္တစ္ဦးဦး ဆုံးရႈံးရမႈ၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ မိမိတုိ႔ ေပးအပ္ေနသည့္ အကူအညီမ်ားအား လက္ခံရယူေနသည့္ လူနာမ်ား - အထူးသျဖင့္ အသက္အႏၱရာယ္ကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ အိတ္ခ်္အုိင္ဗီြ၊ တီဘီကဲ့သုိ႔ ေရာဂါ ခံစားေနရသူမ်ားလည္း အထက္ပါ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ား ႀကဳံေတြ႔ရႏုိင္သည္။

ခံစားမႈျပင္းထန္လွသည့္ မည္သည့္ဖိအားမဆုိ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ လူမႈစီးပြားမ်ား ထိခုိက္သည္အထိ ခံစားရႏုိင္သည့္အတြက္ စိတ္က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ေရွးဦးျပဳစုေပးျခင္းမွာ ယင္းတုိ႔ ခံစားေနရသည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ စိတ္က်န္းမာေရး ေရွးဦးျပဳစုျခင္းမွာ လက္ရွိ ရွိေနသည့္ ခံစားမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံကာ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈတစ္ခု၊ ၿငိမ္းေအးတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ႀကဳံဆုံခဲ့ရေသာ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းတစ္ခုကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ႏုိင္ ေလာက္သည့္ အေထာက္အပံ့ေပးႏုိင္ေသာ လက္ရွိအေနအထားတုိ႔အား ေျပာင္းလဲသြားေအာင္ ကူညီေပးႏုိင္သည္အထိ စြမ္းအင္ရွိပါသည္။ 

အေမရိကန္ႏုိင္ငံသူ စိတ္ပညာရွင္ ခရစၥတင္း၏ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သူမ၏ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားအေၾကာင္း ေရးသားထားသည့္ ဘေလာ့အား အေသးစိတ္ ဤတြင္ဖတ္ရွဴပါ။

Facebook comments