09.09.2016

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္မ်ားအတြင္း ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံႏွင့္ ခ်တ္ႏုိင္ငံတုိ႔မွ မိသားစု ၂၀၀ ေက်ာ္သည္ ယင္းတို႔ေနထုိင္ရာ ဇာတိေျမတြင္ ႀကဳံေတြ႔ေနရသည့္ အငတ္ေဘးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏ ေဘးဒဏ္မွ ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကကာ အေရွ႕ပုိင္း ဒစ္ဖာခရုိင္ရွိ ေတာ္မုိၿမဳိ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ ၾကသည္။ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္အမ်ားစု ပါဝင္ေသာ လူအသစ္မ်ား၏ ေျပာၾကား ခ်က္မ်ားအရ ယင္းတို႔သည္ ေလးရက္ ငါးရက္မွ်ၾကာေအာင္ လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ရၿပီး၊ ညဘက္မ်ားတြင္သာ သြားလာလႈပ္ရွားမႈ ျပညဘက္တြင္သာ လမ္းေလွ်ာက္လာခဲ့ရၿပီး၊ ဘုိကုိဟာရမ္ အၾကမ္းဖက္အုပ္စု၏ တုိက္ခုိက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ စစ္တပ္မွ ဖမ္းဆီးမည္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားေၾကာင့္ ညအခါတြင္သာ သြားလာႏုိင္ၾကသည္။

အသစ္ေရာက္ရွိလာသည့္ လူအမ်ားစုအား ေဒသခံလူထုမွ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနေသာ္လည္း ယင္းတုိ႔ကိုယ္တုိင္မွာ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနရသူႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း အသစ္ ေရာက္လာသည့္ သူမ်ားအား စည္းလုံးညီညြတ္မႈကုိ ျပသသည့္အေနျဖင့္၊ ယင္းတုိ႔တြင္ ရွိသည့္ အနည္းငယ္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ားအား အတူတကြ မွ်ေဝသုံးစဲြၾကသည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ အခ်င္းခ်င္း ေထာက္ပံ့ကူညီၾကေသာ္လည္း ေတာ္မုိၿမဳိ႕သုိ႔ အသစ္ထပ္ေရာက္လာသည့္ မိသားစု ၇၇ စုမွာ တကယ့္ကုိ ဆုိးရြားသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနၿပီး၊ အစားအေသာက္ မဆုိထားႏွင့္ မည္သည့္ အေျခခံလုိအပ္သည့္ ပစၥည္းမွ် ယင္းတုိ႔ထံတြင္ ရွိမေနေခ်။ အဆုိပါ အေျခအေန မ်ားမွ သက္သာရာရေစရန္ MSF အဖဲြ႔မွ NFI (non-food item = အစား အေသာက္ မဟုတ္ သည့္ ပစၥည္း) မ်ားျဖစ္သည့္ ယင္းတုိ႔သုံးေလ့သုံးထရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ ေစာင္မ်ား၊ ျခင္ေထာင္မ်ားႏွင့္ တစ္ကုိယ္ေရသုံးပစၥည္းမ်ားအား အိမ္ေထာင္စု ၇၇ စုစာ ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့သည္။ MSF မွ အသစ္ေရာက္လာသည့္ထဲမွ အသက္ ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလး ငယ္မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ မိသားစုမ်ားအတြက္ အာဟာရေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္ကုိလည္း ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္။

အေရွ႕ ဒစ္ဖာေဒသသုိ႔ မၾကာေသးမီ ရက္မ်ားက ေရာက္ရွိလာသည့္ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားႏွင့္ ခ်တ္ႏုိင္ငံတုိ႔မွ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အိမ္အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ ေစာင္မ်ား၊ ျခင္ေထာင္မ်ားႏွင့္ တစ္ကုိယ္ေရသုံး က်န္းမာေရး ပစၥည္းမ်ား စသည့္ အကူအညီေပးေရးပစၥည္းမ်ားအား MSF မွ ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့သည္။

ဒီဂ်ဳိမုိင္တီခ်ီမန္း (၂၈ ႏွစ္) “ကၽြန္မက ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား၊ ခ်တ္နဲ႔ ႏုိင္ဂ်ာႏုိင္ငံ သုံးပြင့္ဆုိင္ ပုိင္တဲ့ နယ္စပ္မွာရွိေနတဲ့ ခ်တ္ေရအုိင္က လာတာပါ။ မလုံၿခဳံမႈေတြေၾကာင့္ အဲ့ဒီကေန ထြက္ေျပးဖုိ႔ အခ်ိန္အၾကာႀကီး ႀကဳိးပမ္းခဲ့ရေပမဲ့၊ ကၽြန္မတုိ႔အေနနဲ႔ ဘုိကုိဟာရမ္အၾကမ္းဖက္သမားေတြ ဘယ္မွာရွိေနႏုိင္ တယ္ဆုိတာကုိ မသိတဲ့အတြက္ ထြက္မေျပးႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ အဲ့ဒီေနာက္ေတာ့ သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္း ျပႆနာေတြ တက္ၿပီး၊ ကၽြန္မတုိ႔ရြာအနားမွာ အခ်င္းခ်င္း တုိက္ခုိက္ေန တာကုိ အခြင့္ေကာင္း ယူၿပီး ကၽြန္မတုိ႔ ထြက္ေျပးလာၾကတာပါ။ ေလးရက္ေလာက္ လမ္း ေလွ်ာက္ခဲ့ရၿပီးေနာက္မွ ဒီ ေတာ္မုိၿမဳိ႕ကုိ ကေလးငါးေယာက္၊ ကၽြန္မ ေယာက်္ား၊ ကၽြန္မ ေယာကၡမေတြနဲ႔အတူ ေရာက္လာတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ကံဆုိးစြာနဲ႔ပဲ ကၽြန္မတုိ႔ ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ကၽြန္မေယာက်္ားကုိ စစ္တပ္က သကၤာမကင္းတာနဲ႔ ဖမ္းသြားပါတယ္။ အခုအထိ သူ ဘယ္မွာ ေရာက္ေနတယ္ဆုိတာကုိ ကၽြန္မ မသိပါဘူး။”

Facebook comments