၁၉၉၂

 • နယ္စည္းမထားဆရာ၀န္မ်ားအဖဲြ႔ (MSF) သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားကုိ ပထမဆုံး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာ အဖဲြ႕အစည္း ျဖစ္သည္။

၁၉၉၃

 • ရန္ကုန္ၿမဳိ႔ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္တြင္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အာဟာရေထာက္ပံ့ေရးဌာနမ်ား၊ ေရသန္႔ရရွိမႈႏွင့္ အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္ျခင္းဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား စတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

၁၉၉၄

 • ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမဳိ႕နယ္တြင္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ တုိက္ဖ်က္ေရး စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၁၉၉၈

 • ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္တြင္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ တုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။
 • ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အိတ္ခ်္အုိင္ဗီြ / ေအအုိင္ဒီအက္စ္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ တီဘီေရာဂါ ကာကြယ္ေရး စီမံခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၁၉၉၉

 • ကခ်င္ျပည္နယ္ ေက်ာက္စိမ္း တူးေဖာ္ေရး နယ္ေျမတြင္ လိင္ႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ကုသေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ေဆးခန္းသုံးခု ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

၂၀၀၀

 • တနသၤာရီတုိင္း ထား၀ယ္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ တုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ တနသၤာရီတုိင္း ၿမိတ္ၿမဳိ႕ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ပါ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တုိးခ်ဲ႕ခဲ့သည္။

၂၀၀၂

 • ရွမ္းျပည္နယ္ လားရႈိးၿမဳိ႕နယ္တြင္ အိတ္ခ်္အုိင္ဗီြ၊ ေအအုိင္ဒီအက္စ္ ေရာဂါ ကုသေရး စီမံကိန္းမ်ား စတင္ခဲ့သည္။

၂၀၀၃

 • နယ္စည္းမထား ဆရာ၀န္မ်ားအဖဲြ႔သည္ အိတ္ခ်္အုိင္ဗီြ၊ ေအအုိင္ဒီအက္စ္ ေရာဂါ ကုသေရးအတြက္ ေအအာရ္တီေဆး ကုထုံးျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ပထမဆုံး စတင္ ကုသသည့္ အဖဲြ႕အစည္း ျဖစ္သည္။
 • ထား၀ယ္ခရုိင္တြင္ MSF မွ ေဆးခန္းတစ္ခန္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
 • အေျခခံ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈအျဖစ္ ကယားျပည္နယ္တြင္ ေဆးခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။

၂၀၀၄

 • ကယားျပည္နယ္တြင္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ တုိက္ဖ်က္ေရး စတင္ခဲ့သည္။

 ၂၀၀၇

 • ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ MSF အဖဲြ႕၏ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ တုိက္ဖ်က္ေရးစီမံကိန္းမွာ အာရွတြင္ အႀကီးဆုံးျဖစ္သည္။

၂၀၀၈

 • ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ နာဂစ္မုန္တုိင္း တုိက္ခတ္အၿပီး MSF အဖဲြ႔သည္ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၄၈ နာရီအတြင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး လူေပါင္း ၅၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ေဆး၀ါး၊ အမုိးအကာ၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေသာက္သုံးေရသန္႔ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ သည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ကုိ ဤတြင္ ဖတ္ရွဴပါ။

၂၀၀၉

 • ေဆးယဥ္ပါးတီဘီေရာဂါ တုိက္ဖ်က္ေရးစီမံကိန္းကုိ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ရန္ကုန္တြင္ ပထမဆုံး စတင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၀

 • MSF မွ ဂီရိမုန္တုိင္းၿပီးေနာက္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားအျဖစ္ ေဆးကုသမႈေပါင္း ၁၇,၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ အဖဲြ႕၏ နယ္လွည့္ေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ ပုံေသေဆးခန္းမ်ားမွ တဆင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး မုန္တုိင္းသင့္လူထုအား အစားအစာႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ေ၀ျခင္းကုိ လည္း အကူအညီေပးခဲ့ပါသည္။ (အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ေအာက္ပါလင့္သုိ႔ ႏွိပ္ပါ။)
 • အင္းစိန္အက်ဥ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ အတူ ပူးေပါင္းကာ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ အိတ္ခ်္အုိင္ဗီြ၊ ေအအုိင္ဒီအက္စ္ေရာဂါႏွင့္ တီဘီေရာဂါ ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၂

 • ကမၻာ့ရန္ပုံေငြအဖဲြ႕ (Global Fund) ၏ ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့ေၾကး ပယ္ဖ်က္မႈကုိ တုံ႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ MSF အဖဲြ႕မွ ‘မေရရာေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည့္ ဘဝမ်ား’ အစီရင္ခံစာကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 • ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ MSF သည္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ၿမဳိ႔နယ္မ်ားရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားႏွင့္ သီးျခားျဖစ္ေနေသာ ရြာမ်ားတြင္ နယ္လွည့္ေဆးခန္းမ်ား စတင္ ဖြင့္လွစ္လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုိအပ္ေသာ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား ေဆး၀ါး၊ ကေလးက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး၊ တီဘီေရာဂါ၊ အိတ္ခ်္အုိင္ဗီြ/ေအအုိင္ဒီအက္စ္ ေရာဂါကုသမႈႏွင့္ အာဟာရတုိက္ေကၽြးမႈ အစီအစဥ္၊ စိတ္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိသည္။

၂၀၁၃

 • ေဆးယဥ္ပါးတီဘီေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏႈန္း သိသာစြာ မ်ားျပားလာၿပီးေနာက္ MSF အဖဲြ႔ႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႔တုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ ေဆးယဥ္ပါးတီဘီေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရး ညီလာခံကုိ ႏွစ္ရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့သည္။ (အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ေအာက္ပါလင့္သုိ႔ ႏွိပ္ပါ။)
 • MSF မွ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္တြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအား လႊဲအပ္ခဲ့သည္။ သုံးႏွစ္တာကာလအတြင္း အက်ဥ္းသားအေရအတြက္ ၁၄၀၀ ေက်ာ္အား ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ေရာဂါရွာေဖြစမ္းသပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး အက်ဥ္းသားဦးေရ ၁၅,၀၀၀ ေက်ာ္အား ျပင္ပလူနာအျဖစ္ ၾကည့္ရႈကုသေပးခဲ့သည္။

၂၀၁၄

 • ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ MSF (Holland) ၏ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ေခတၱရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။ (အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ေအာက္ပါလင့္သုိ႔ ႏွိပ္ပါ။)
 • MSF မွ CMV မ်က္စိေ၀ဒနာရွင္အတြက္ Valganciclovir ဟု ေခၚေသာ ေသာက္ေဆးျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆုံး ကုသေပးခဲ့သည္။ CMV မ်က္စိေရာဂါသည္ အိတ္ခ်္အုိင္ဗီြ၊ ေအအုိင္ဒီအက္စ္ေၾကာင့္ ခုခံအား က်ဆင္းလာေသာ လူနာမ်ားတြင္ အခြင့္အေရးယူ ေရာဂါတစ္မ်ဳိး ျဖစ္သည့္ CMV ဗုိင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားတတ္ၿပီး မကုသဘဲ ထားပါက ရာသက္ပန္ မ်က္စိကြယ္သြားႏုိင္သည့္ေရာဂါျဖစ္သည္။ ေဆးဝါးကုမၸဏီႏွင့္ MSF တုိ႔ ႏွစ္ကာလရွည္ၾကာစြာ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမွသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ CMV လူနာမ်ားအတြက္ မူလကုထုံးျဖစ္ေသာ မ်က္စိတြင္း တုိက္ရုိက္ေဆးထုိးရသည့္ ထုိးေဆးကုထုံးမွသည္ ေသာက္ေဆးကုထုံးဆီသုိ႔ တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ (အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ေအာက္ပါလင့္သုိ႔ ႏွိပ္ပါ။)
 • ျမန္မာႏုိင္ငံ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နယ္စည္းမထားဆရာဝန္မ်ားအဖဲြ႔-ေဟာ္လန္တုိ႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္ႏွစ္တာ ကာလ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ (အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ေအာက္ပါလင့္သုိ႔ ႏွိပ္ပါ။)
 • ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ နယ္စည္းမထားဆရာဝန္မ်ားအဖဲြ႔-ေဟာ္လန္၏ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္စတင္ခဲ့သည္။ (အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ေအာက္ပါလင့္သုိ႔ ႏွိပ္ပါ။)

၂၀၁၅

 • ျမန္မာႏုိင္ငံ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ နယ္စည္းမထားဆရာဝန္မ်ားအဖဲြ႔- ဆြစ္ဇာလန္တုိ႔ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္ႏွစ္တာ ကာလ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ (အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ေအာက္ပါလင့္သုိ႔ ႏွိပ္ပါ။)
 • MSF မွ စီမံကိန္းအသစ္အျဖစ္ ဝအထူးေဒသ၂ တြင္ အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
 • ကုိမန္မုန္တုိင္း တုိက္ခတ္အၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကုိင္းတုိင္း ေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားအတြက္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ (အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ေအာက္ပါလင့္သုိ႔ ႏွိပ္ပါ။)