ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကုိ လုိအပ္ေနသည့္ ျပည္သူမ်ားထံ ေပးအပ္လ်က္ ရွိပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အေနျဖင့္ ခဲြစိတ္ကုသျခင္း၊ ကူးစက္ေရာဂါ တုိက္ဖ်က္ျခင္း၊ အေျခခံ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း၊ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေပးျခင္းႏွင့္ ေဆးရုံမ်ား လည္ပတ္ေစျခင္း၊ ကာကြယ္ေဆး ထုိးေပးျခင္း၊ အာဟာရ တုိက္ေကၽြးေရး ေဂဟာမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းႏွင့္ ေဒသခံက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းမ်ား ပုိ႔ခ်ေပးျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကူးစက္မႈခံရၿပီး က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အျငင္းပယ္ခံရေသာ လူနာမ်ား (ဥပမာ- တီဘီေရာဂါ၊ အိတ္ခ်္အုိင္ဗြီ၊ ေအအုိင္ဒီအက္စ္ ေရာဂါႏွင့္ အျခား ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္သည့္ Kala-azar, Chagas and Sleeping Sickness ကဲ့သုိ႔ေသာ ပုိးမႊားမ်ား ကုိက္ခဲခံရၿပီး အသက္ ေသဆုံးသည္အထိ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေသာ ေရာဂါမ်ား) ကုိလည္း ကုသေပးပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး အေျခအေနမ်ားတြင္ ေသာက္သုံးေရ၊ က်န္းမာ သန္႔ရွင္းေရး ကိရိယာမ်ား၊ ရြက္ဖ်င္တဲမ်ားႏွင့္ ေရအိမ္သာမ်ားကုိ အလုံအေလာက္ ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားတြင္ ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားအား လုိအပ္ေသာ အကူအညီမ်ား ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေပးရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး အဖဲြ႕မ်ားကုိ သင္တန္းမ်ား ပုိ႔ခ် ေလ့က်င့္ေပးထားကာ လုိအပ္ေသာ ကိရိယာ မ်ားလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးထားသည္။

  • သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား
  • လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား
  • ကပ္ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔မွတဆင့္ ကူးစက္ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား
  • လူမႈေရး အဓိကရုဏ္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမွ ခ်န္လွပ္ခံထားရမႈမ်ား

မည္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ နယ္စည္းမထားဆရာ၀န္မ်ားအဖဲြ႕ (MSF) က ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသနည္း။

MSF သည္ ကမၻာတ၀န္း ႏုိင္ငံ ၁၉ ႏုိင္ငံတြင္ အေျခစုိက္ကာ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္တုိ႔ တြင္ ေဆး၀ါးကုသေရးႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားသည့္ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္လ်က္ ရွိသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ MSF ၀န္ထမ္းေပါင္း ၃၀,၀၀၀ ၀န္းက်င္ ရွိၿပီး (၉၀ % မွာ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ႏုိင္ငံသား၀န္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ၿပီး က်န္သူ မ်ားမွာ ႏုိင္ငံတကာ၀န္ထမ္းမ်ား ျဖစ္သည္) အစီအစဥ္ေပါင္း ၄၃၀ ခုကုိ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ အစီအစဥ္ အမ်ားစု၏ ၆၀ % မွာ အာဖရိကတြင္ ျဖစ္ၿပီး ၃၀ % မွာ အာရွႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသတြင္ ျဖစ္ကာ က်န္ ၁၀ % မွာ အေမရိကတြင္ ျဖစ္သည္။

ေဆးကုသေရးဆုိင္ရာက်င့္၀တ္မ်ား

MSF အဖဲြ႕၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ ပထမဆုံးႏွင့္ ေရွးဦးဆုံး ေဆးကုသေရး ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေဆးကုသမႈ ဆုိင္ရာ က်င့္၀တ္မ်ား၏ စည္းကမ္းမ်ားအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရၿပီး လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖဲြ႕အစည္းလုိက္ ေသာ္လည္းေကာင္း နစ္နာျခင္း မရွိေစရဘဲ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေပးအပ္လ်က္ ရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ လူနာ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ အတြင္းေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေဖာ္ျပႏုိင္ခြင့္ ရွိေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစား လုိက္နာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လူနာမ်ားကုိ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိႏွင့္ ကုသေပးၿပီး ၎တုိ႔၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းႏွင့္ ဘာသာေရး ယုံၾကည္မႈ တုိ႔ကုိလည္း ေလးစားသမႈ ျပဳပါသည္။

လြတ္လပ္မ

မည္သည့္တုိင္းျပည္ သုိ႔မဟုတ္ မည္သည့္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ လူသားမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ လြတ္လပ္စြာ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ အကူအညီမ်ားကုိ တုိက္ရုိက္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္း အေပၚတြင္ အေျခခံပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အစုိးရမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားထံမွ ရန္ပုံေငြအနည္းငယ္ကုိသာ လက္ခံျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လြတ္လပ္မႈကုိ ကာကြယ္ထားပါသည္။

သမာသမတ္က်ျခင္းႏွင့္ ဘက္မလုိက္ျခင္း

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အဆုိးရြားဆုံးႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း ေဆးကုသမႈ ေပးရန္ လိုအပ္သည့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကုိ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာေရး စသည္တုိ႔အေပၚ မူတည္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ေလ့မရွိပါ။ MSF သည္ စစ္ျဖစ္ေနေသာ အစိုးရ သုိ႔မဟုတ္ အျခားတဖက္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ အမိန္႔ေပး ေတာင္းဆုိျခင္းမ်ား အေပၚ ဘက္လုိက္ျခင္း၊ ၾကားေနျခင္း ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ သုိ႔မဟုတ္ အုပ္စုလုိက္အား မတရား အၾကမ္းဖက္ အႏုိင္က်င့္ျခင္းမ်ားကို MSF မွ မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိပါက MSF အဖဲြ႕ အေနျဖင့္ အထက္ပါ ကိစၥရပ္မ်ားအား လူသိ ရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ လက္မခံႏုိင္ဖြယ္ရာ ေဘးဒုကၡ ခံစားေနရမႈမ်ားႏွင့္ အလြန္အမင္း လုိအပ္ေနမႈမ်ားအတြက္ MSF မွ အာရုံစုိက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။