နယ္စည္းမထားဆရာ၀န္မ်ားအဖဲြ႔ (MSF) သည္ ႏုိင္ငံတကာ လြတ္လပ္ေသာ လူသားခ်င္း နားလည္ စာနာ ေထာက္ထားျခင္းကုိ အေျခခံေသာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေသာ အဖဲြ႕ျဖစ္ၿပီး အေရးေပၚ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကုိ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား၊ သဘာ၀ကပ္ေဘးဒဏ္၊ လူသားတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ စစ္ေဘးဒဏ္တုိ႔ေၾကာင့္ အတိဒုကၡ ေရာက္ေနသည့္သူမ်ားထံ ကူညီေပးပါသည္။ ၎သည္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္တြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေပးေနပါသည္။

ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမွ ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ MSF အဖဲြ႕ကုိ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ ကမၻာအႏွံ႔ MSF ၀န္ထမ္းေပါင္း ၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္မွ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွုာက္မႈ မရရွိဘဲ လ်စ္လ်ဴရွဴခံထားရသူမ်ား၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမွ က်ေရာက္သည့္ ကပ္ေရာဂါဆုိးမ်ား၏ဒဏ္မွ လြတ္ေျမာက္လာသည့္သူမ်ား၊ အာဟာရ ခ်ဳိ႕တဲ့ေနသူမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသူမ်ားထံ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ားကုိ ပုိ႔ေဆာင္ေပးေနပါသည္။  အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ MSF အေနျဖင့္ လုိအပ္သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေဆးရုံ၊ ေဆးခန္းမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ကာ လည္ပတ္ေစၿပီး ခဲြစိတ္ကုသမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကုိ တုိက္ဖ်က္ျခင္း၊ ကာကြယ္ေဆးထုိး/ တုိက္ေကၽြးျခင္း လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားႏွင့္ အာဟာရခ်ဳိ႔တဲ့ေသာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အာဟာရေထာက္ပံ့ေရးဌာနမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းတုိ႔အျပင္ စိတ္က်န္းမာေရး ေထာက္ပံ့ ေပးမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

MSF မွ ေရတြင္းမ်ားတူးေဖာ္ေပးၿပီး ေသာက္သုံးေရသန္႔ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သလုိ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၿခဳံေစာင္မ်ား၊ ပလတ္စတစ္အစမ်ားႏွင့္ အျခား အေျခခံ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္သည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကုိလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သည္။

ကာလရွည္ စီမံကိန္းအျဖစ္ MSF မွ ကူးစက္လြယ္သည့္ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ေသာ တီဘီေရာဂါ၊ Kala Azar ႏွင့္ Sleeping Sickness ကဲ့သုိ႔ေသာ အာဖရိကတြင္ျဖစ္ပြားေလ့ရွိၿပီး ပုိးမႊားမ်ား ကုိက္ခဲခံရၿပီးေနာက္ အသက္ေသဆုံးသည္အထိ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေသာ အဖ်ားေရာဂါတစ္မ်ဳိး)၊ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီြ/ ေအအုိင္ဒီအက္စ္ ကဲ့သုိ႔ေသာ လူနာမ်ားကုိ ျပဳစုကုသေပးခဲ့သလုိ လမ္းေပၚရွိ ေလလြင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

MSF မွ လြတ္လပ္ေသာ ဘက္လုိက္ျခင္း မရွိသည့္ အကူအညီမ်ားကုိ အမွန္တကယ္ လုိအပ္ေနသူမ်ားထံ ပုိ႔ေဆာင္ေပးေနပါသည္။ MSF အဖဲြ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အသက္ကယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါး ဒုကၡခံစားရျခင္းႏွင့္ ေရာဂါေ၀ဒနာ က်ေရာက္ျခင္းတုိ႔မွ သက္သာေစရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုိအပ္ေသာ ျပည္သူမ်ားထံ  အကူအညီမ်ားကုိ တုိက္ရုိက္ေပးပါသည္။

လ်စ္လ်ဴရွဴခံထားရသည့္ အက်ပ္အတည္းမ်ား၊ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ား အလြန္အမင္း လုိအပ္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ေဆး၀ါးကုသေရးဆုိင္ရာ မူၾကမ္းမ်ားႏွင့္ ေဆးကုသမႈမ်ား တုိးတက္မႈရွိရန္ MSF မွ အထက္ပါ ကိစၥရပ္မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္အတြက္ ႀကဳိတင္ ျပင္ဆင္ထားပါသည္။ 

MSF အဖဲြ႔သည္ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၃ ႏုိင္ငံတြင္ ရုံးခဲြမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားသည္။

MSF မွ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိဗယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုကုိ လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ လ်စ္လ်ဴရွဴထားျခင္းခံေနရသည့္ ေရာဂါဆုိးမ်ားကုိ တုိက္ဖ်က္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ေငြေၾကးအားလုံးကုိ အဆုိပါ ေရာဂါကုသျခင္းမ်ားဆီသုိ႔ ေရွးရွဴကာ ျမွင့္တင္ လုပ္ေဆာင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း တစ္ကမၻာလုံးသုိ႔ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။