နယ္စည္းမထားဆရာ၀န္မ်ားအဖဲြ႔ (MSF) ဟု ေခၚသည္။ ကမၻာတစ္၀န္းရွိ ပဋိပကၡမ်ား၊ ကပ္ေရာဂါဆုိးမ်ား၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားမွ ခ်န္လွပ္ျခင္း ခံထားရေသာ ေဘးဒဏ္သင့္ေနသူမ်ားအတြက္ အလုိအပ္ဆုံးေသာ အေရးေပၚ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားျဖင့္ ျပဳစုကုသေပးသည္။