msf55937.jpg

ငလ်င္မ်ား၊ ဆူနာမီလိႈင္းလံုးမ်ားႏွင့္ ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္းမ်ားကဲ့သို႔ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားက ေဒသတြင္းေနထိုင္သူအားလံုးကို စကၠန႔္ပိုင္းအတြင္း ႀကီးမားေသာ ေဘးဒုကၡမ်ား က်ေရာက္ သြားေစႏုိင္သည္။ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ားကို ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရရွိေစႏိုင္သလုိ မိသားစု၊ ေနအိမ္ႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ား ဆံုးရႈံးျခင္းေၾကာင့္လည္း စိတ္ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိေစႏိုင္သည္။ သန္႔ရွင္းေသာေရ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ အေျခအေနမ်ားလည္း ယင္းေဘးအႏၱရာယ္ ေၾကာင့္ ျပတ္ေတာက္ႏိုင္ပါသည္။ အေရးေပၚက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ လ်င္ျမန္ေသာ ပူးေပါင္း တုန္႔ျပန္မႈမ်ားသည္ ေသေဘးမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအား ကာကြယ္ေပးရန္ အလြန္အေရးပါသည္။

နီေပါငလ်င္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေသးစိတ္သိလုိပါက ေအာက္ပါ လင့္သုိ႔ ၾကည့္ရွဴပါ။

ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားမွာ ကမၻာတစ္ဝန္း ကြန္ရက္သဖြယ္ ျဖန္႔ၾကတ္ထားလ်က္ရွိေသာ MSF နက္ဝက္သည္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားျပားေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ကပ္ဆိုးႀကီးမ်ားမွသည္ ေဒသတြင္းျဖစ္ပြားေသာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအထိ လ်င္ျမန္စြာ တုန္႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပသလ်က္ ရွိသည္။ အမွန္တကယ္ပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေဟတီငလ်င္လႈပ္ခတ္ၿပီး သံုးမိနစ္အတြင္းမွာပင္ ပထမဆံုးလူနာကို ျပဳစုကုသေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့သည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအျဖစ္ ရႈပ္ေထြးသည့္ ေဒသအေျခအေနမ်ားမွာပင္ အေရးေပၚ တုန္႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

Facts

တစ္သီးပုဂၢလ ေငြေၾကးလွဴဒါန္းမႈမ်ားက MSF ၏ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ခ်က္ခ်င္း တုန္႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳသည္။
ေဟတီ၏ ငလ်င္လႈပ္ခတ္အၿပီး သံုးမိနစ္အတြင္းမွာပင္ MSF မွ ကယ္ဆယ္ေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။
ကပ္ေဘးဒုကၡကို တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ကနဦးအေရးေပၚ အေျခအေနအဆင့္ႏွင့္ မလံုေလာက္ေပ။
ကမာၻအႏွံ႔အျပားရွိ MSF ရံုးမ်ားတြင္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ႔မ်ား ရွိသည္။
MSF တြင္ အေတြ႔အႀကံဳရင့္ ဝန္ထမ္းေျမာက္ျမားစြာ အရန္သင့္ရွိၿပီး အခ်ိန္မေရြး ေခၚယူ အသံုးခ်ႏုိင္သည္္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အလြန္ကၽြမ္းက်င္ေသာ  ေဆးဘက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေရး ဝန္ထမ္းမ်ား ေရႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရး ပညာရွင္မ်ားအား သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ပြားရာ နယ္ေျမမ်ားသို႔ ေစလႊတ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေရး အကူအညီမ်ားႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳရင့္ MSF ဝန္ထမ္းမ်ား အခ်ိန္မေရြး ရရွိႏိုင္ရန္ အရန္သင့္ ျပင္ဆင္ထားေသာ စနစ္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ ထားခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရန္ပံုေငြ၏ ၉၀ % ခန္႔မွာ တစ္သီးပုဂၢလအလွဴရွင္မ်ားမွ သဒၵါတရားထက္သန္စြာ  ေပးကမ္းလွႈဒါန္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎ကပင္  MSF ၏ တုႏႈိင္းမမွီေသာ လြတ္လပ္မႈအဆင့္အတန္းကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ၎ေၾကာင့္ အလွဴရွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ားအား အကူအညီအတြက္ မ်က္ႏွာခ်ဳိေသြးရန္ မလိုပဲ လ်င္ျမန္စြာ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ကပ္ေဘးအႏၱရာယ္ အလြန္ႀကီးမားၿပီး လူထုထံမွ အကူအညီမ်ား အမွန္တကယ္ ထပ္မံ လိုအပ္သည့္အခါမွသာ ရန္ပံုေငြ အပိုေတာင္းခံျခင္းကုိ ျပဳလုပ္သည္။

ခ်က္ခ်င္းတုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ

၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ လႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာ ေဟတီငလ်င္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အႀကီးမားဆံုးေသာ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၎ငလ်င္ ေဘးအႏၱရာယ္က လူေပါင္း ၂၂၀,၀၀၀ ကို ေသဆံုးေစခဲ့ၿပီး လူေပါင္း ၁.၅ သန္းကို အိမ္ေျခယာမဲ့ ျဖစ္ေစခဲ့ကာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေဆးရံုႏွစ္ရံု အပါအဝင္ က်န္းမာေရးအေဆာက္အအံုေပါင္း ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ခန္႔ကိုလည္း ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေဘာလုံးကြင္းတစ္ခုထဲတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ယာယီေဆးရံုတစ္ခုအပါအဝင္ က်န္းမာေရးဌာန၂၆ ခုတြင္ ေဟတီလူမ်ိဳးအမ်ားစု ပါဝင္ေသာ  ေထာင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ထပ္မံ ျဖည္႔တင္းကာ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဆယ္လ အတြင္းမွာပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လူနာေပါင္း ၃၅၀,၀၀၀၊ ခဲြစိတ္မႈေပါင္း ၁၆,၀၀၀ ႏွင့္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကာလဝမ္း ေရာဂါ၏ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန႔္ေသာ လူနာမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ကုသေပးခဲ့သည္။

ေဟတီက သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္တစ္ခုဟာ ရံဖန္ရံခါမွာ ရုတ္ခ်ည္းဆုိသလုိ ကပ္ေဘးအသြင္ အက်ပ္အတည္းတစ္ခုဆီ ေက်ာ္လြန္ေရာက္ရွိသြားသည့္အခါ မည္သုိ႔ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းခဲ့ရပုံကုိ ျပသခဲ့သည္။ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ခဲြစိတ္ကုသမႈ၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ စိတ္က်န္းမာေရးေထာက္ပံ့မႈ၊ ေရ၊ အစားအစာ၊ အမိုးအကာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔လုိၿပီး ၎တုိ႔မွာ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ မလိုပါ။

ေရရွည္အတြက္မူ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား မျပန္႔ပြားေရး၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္မ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ အိမ္ယာမဲ့မ်ားႏွင့္ ယာယီအမိုးအကာမ်ားေအာက္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္ လုိအပ္သည္။

အေရးေပၚအေျခအေန ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားမႈ

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္တြင္ စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္လာခ်ိန္၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ ေထာက္ပံ့ကူညီေရးလုပ္သားမ်ား အရန္သင့္ ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည္။ ၎တို႔အား ဌာနခ်ဳပ္ရွိ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ႔မ်ားတြင္ အၿမဲတမ္းအေျခအေနအျဖစ္ ရပ္တည္ေနၿပီး အေျခအေနမ်ားကုိ အကူအညီ ေပးသည္။ ၎အဖြဲ႔မ်ားမွာ လ်င္ျမန္ေသာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈႏွင့္ အေရးေပၚ စီမံကြပ္ကဲႏိုင္ေသာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။

ေဆးဝါးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရးဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားကို အရန္သင့္ထုပ္ပုိးထားၿပီး အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ကမၻာ့ေနရာ အနံွ႔အျပားတြင္ သိမ္းဆည္းသုိေလွာင္ထားကာ အေတြ႔အႀကဳံရင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပစ္ထားကာ ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ေနသည့္ ေနရာမ်ားဆီ ခ်က္ခ်င္း သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ႏုိင္စြမ္း ရွိသည္။ သုိ႔မွသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို လိုအပ္ေနေသာ လူအမ်ားဆီသို႔ အျမန္ဆံုး ေရာက္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ျပသႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ အေရးေပၚက်န္းမာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ေစာင့္ဆိုင္းေန၍ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။

အေရးေပၚအေျခအေန ရန္ပံုေငြ

အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ကို ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အလွဴရွင္မ်ားအေပၚ  ဂုဏ္ယူပီတိျဖစ္မိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရန္ပံုေငြဖဲြ႔စည္းပံုမွာ ကမၻာ အႏွံ႔အျပားရွိ လစဥ္ပံုမွန္ ေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ သိန္းႏွင့္ခ်ီေနေသာ အလွဴရွင္ တစ္ဦးခ်င္းစီေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ ၎တို႔က ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ကပ္ေဘးအႏၱရာယ္ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ရန္ပံုေငြ ရွာေဖြရန္ မလိုေနေတာ့ဘဲ အေရးေပၚအကူအညီမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ အေရးေပၚ အေျခအေနအရ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ရန္ပံုေငြအဆင္သင့္ ရွိေနေစရန္ကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။

ကပ္ဘးအႏၱရာယ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ျပည္သူလူထုထံ ရန္ပံုေငြ ေကာက္ခံရန္မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ ရွားရွားပါးပါး အေျခအေနျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀ တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရံုးမ်ား တည္ရွိေနသည့္အတြက္ အေျခအေနမ်ားတြင္ သုံုးစြဲရန္ လိုအပ္သည္ဟု အေသအခ်ာ သိရွိမွသာ တာဝန္ယူကာ ေကာက္ခံမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ရန္ကုိလည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ် သတ္မွတ္သည္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္ အိႏၵိယသမုဒၵရာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဆူနာမီေနာက္ပုိင္းတြင္ MSF မွ လိုအပ္ေသာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည္ထက္ ရန္ပံုေငြရရွိေနသည္ကို MSF မွ သတိျပဳမိခဲ့သည္။ (ေသဆံုးခဲ့ၿပီးသူမ်ား (သို႔) က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မလိုအပ္ေတာ့သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ မ်ားျပားလွေသာ ရက္ရက္ေရာေရာ လွႈဒါန္းမႈ)။

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈကို ရက္ပိုင္းအနည္းငယ္ၾကာၿပီးေနာက္မွာပင္ အဆိုပါ ေငြေၾကးရရွိမႈကို ရပ္ဆိုင္းရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ရသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ လ်ာထားၿပီးျဖစ္ေသာ ရန္ပုံေငြမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ဘ႑ာေငြေၾကး အၾကား သတိႀကီးႀကီးထား၍ တဲြဖက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကး ဘယ္ေလာက္လုိအပ္ေနသည္၊ ျပည္သူလူထုမွ ဘယ္မွ် လွဴဒါန္းမႈ ျပဳေနသည္ စသည္ကုိလည္း ကုိက္ညီမႈ ရွိ မရွိ အၿမဲ ဂရုတစုိက္ စဥ္းစား ဆုံးျဖတ္ေနပါသည္။

အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲတတ္ၿပီး တခါတရံတြင္ မွားယြင္းတတ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေဟတီငလ်င္တြင္ လ်ာထားသည္ထက္ မ်ားျပားစြာ ပိုမို၍သံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္း အဆံုးတြင္ ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လြယ္လြယ္ကူကူ အလွႈေငြေတာင္းခံရန္ စဥ္းစားေလ့ မရွိေၾကာင္း နားလည္ကာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အေပၚယံုၾကည္မႈ ထားရွိႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကပ္ေဘးအႏၱရာယ္ တစ္ခုအတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ား ထပ္မံေတာင္းခံပါက  ၎မွာ အမွန္တကယ္ပင္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံရာ ေရာက္ပါသည္။