ဘူရြန္ဒီသမၼတ ျပန္လည္ ေရြးေကာက္ခံရျခင္းကို ဆန္႔က်င္သည့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္မွာ ၁၈ လ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ယခုအထိ အၾကမ္းဖက္ဆူပူမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ဘူရြန္ဒီမွ လာသူအမ်ားစုျဖစ္သည့္ ဒုကၡသည္ ၂၅၀,၀၀၀ သည္ လက္ရွိတြင္ တန္ဇန္းနီးယားရွိ လူျပည့္က်ပ္ေနေသာ စခန္း ၃ ခုတြင္ ေနထိုင္ေနၾကသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၅ႏွစ္ခြဲက လြတ္လပ္ေရးေၾကညာခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံသည္ ၃ ႏွစ္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္ကို ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သည္။

အရပ္သားမ်ားကာကြယ္ေရး (PoC) တြင္ ကုလသမဂၢ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ ၿမဳိ႕ရြာအခ်ဳိ႕တြင္ တည္ေထာင္ထားခဲ့သည္။

အတုိက္အခံမ်ား၏ အမာခံနယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည့္ အလက္ပုိၿမဳိ႕ အေရွ႕ဘက္ဟာ ဆီးရီးယား စစ္တပ္ႏွင့္ ရုရွားမဟာမိတ္မ်ား၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလတပ္မွ ဝုိင္းရံတုိက္ခုိက္ျခင္းကုိ ခံေနရသည္။

အဆက္မျပတ္ ဗုံးႀကဲခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပ်က္စီးသြားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေဆးရုံမ်ားမွာ ရာႏွင့္ခ်ီသည့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရ လူနာမ်ားအား ကုသေပးႏုိင္ျခင္း မရွိေတာ့ပါ။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကတည္းက နယ္စည္းမထားဆရာဝန္မ်ားအဖဲြ႔ဟာ ေျမထဲပင္လယ္ေဒသအတြင္း လူဦးေရ ၁၄,၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ ကူညီကယ္ဆယ္ခဲ့သည္။

လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဂဒါဖီအစုိးရ ျပဳတ္က်ၿပီးကတည္းက ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ေရးပဋိပကၡအတြင္း သက္ဆင္းခဲ့ရသည္။ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေလွငယ္မ်ားျဖင့္ ထြက္ခြာရန္ ႀကဳိးပမ္းေနၾကသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူ အေရအတြက္ ျမင့္တက္မႈမ်ားသည္ လစ္ဗ်ားကမ္းေျခေစာင့္တပ္မွာ အလုပ္ရႈပ္ေနသည္။

အာဖရိက အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ ႏွစ္အစပိုင္းတည္းက ကပ္ေရာဂါအသြင္ႏွင့္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ငန္း၀ါ အဖ်ားေရာဂါ ကူးစက္ျပန္႔ႏွံ႔မႈအေျခအေနမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ အာဏာပုိင္မ်ားမွ ကာကြယ္ေဆးထုိး လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုကုိ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေအဒင္ၿမဳိ႕တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အေျခအေနမွာ တင္းမာေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသူမ်ား မၾကာခဏဆုိသလုိ MSF ေဆးရုံသုိ႔ ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းတြင္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အေရးေပၚလုိအပ္မႈမ်ားအရ MSF အဖဲြ႔ မ်ားမွ ၎တုိ႔၏လုပ္ငန္းမ်ားအား အရွိန္တုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္ ေဘာ္ႏုိခရုိင္သည္ အၾကမ္းဖက္မႈဒဏ္ကုိ ဆက္လက္ခံစားေနရဆဲျဖစ္သည့္အတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ား ပုိ႔ေဆာင္ေပးဖုိ႔ရာ ႀကီးမားသည့္အခက္အခဲတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။

ကယ္လိစ္ေတာအုပ္ဟု ေခၚသည့္ ေနရာတြင္ ဒုကၡသည္ ၉၀၀၀ နီးပါး မွီတင္းေနထုိင္ေနသည္။ အုပ္ထိန္းသူမဲ့ ကေလးငယ္ အေရအတြက္မွာလည္း မ်ားသထက္ မ်ားလာေနသည္။

ကာကြယ္သူမဲ့ ကေလးသူငယ္ ၆၀၀ ခန္႔မွာ လူႀကီးမ်ားအၾကား ထီးတည္းရွင္သန္ေနၾကရသည္။

ဧၿပီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ MSF မွ ရွာေဖြေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား သေဘၤာ သုံးစင္းျဖင့္ ျပန္လည္စတင္ခဲ့သည္။

သုံးလတာအတြင္း ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း ၆၆ ႀကိမ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး လူဦးေရ ၈၄၈၄ ဦးအား ကယ္ဆယ္ကာ ခုိလႈံရာသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။

ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း ေဘာ္ႏုိခရုိင္တြင္ ဘုိကုိဟာရမ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားစစ္တပ္ အၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေနၿပီ ျဖစ္သည္။

သီးျခားနယ္ေျမအတြင္းရွိ အနည္းဆုံး လူငါးသိန္းခန္႔မွာ အသက္ရွင္သန္ႏုိင္ရန္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ား အေရးတႀကီး လုိအပ္ေနသည္။

Pages