ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အတူတကြ အလုပ္လုပ္ရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္

နယ္စည္းမထားဆရာ၀န္မ်ားအဖဲြ႔ (MSF) သည္ ႏုိင္ငံတကာ၀န္ထမ္းႏွင့္ ႏုိင္ငံသား၀န္ထမ္းတုိ႔ႏွင့္အတူ ကမၻာေပၚရွိ ႏုိင္ငံေပါင္း ၆၅ ႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည္။ ဆရာ၀န္မ်ားသာ MSF တြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ MSF အဖဲြ႔တြင္ သူနာျပဳမ်ား၊ သားဖြားဆရာမမ်ား၊ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္သူမ်ား၊ ဓာတ္ခဲြခန္းပညာရွင္မ်ား၊ ေထာက္ပံ့ေရးအဖဲြ႔၀င္မ်ား၊ ေရႏွင့္ မိလႅာစနစ္သန္႔စင္ေရး ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ဘာသာျပန္မ်ား၊ ကားေမာင္းသူမ်ားႏွင့္ အျခား လုိအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး အလုပ္လုပ္ကုိင္လ်က္ ရွိပါသည္။

တစ္ကမၻာလုံးတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ MSF ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ဌာေန၀န္ထမ္းမ်ား အျဖစ္ စုေဆာင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ အတတ္ပညာဆုိင္ရာ အျပဳအမူ မ်ားကုိ စံႏႈန္းျမင့္မားလာေအာင္ ႀကဳိးပမ္းၾကပါသည္။ က်န္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ႏုိင္ငံတကာ၀န္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ား ေပါင္းစပ္ဖဲြ႔စည္းထားျခင္းျဖင့္ MSF အဖဲြ႔မွ ထိေရာက္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကုိ လုိအပ္ေနသူမ်ားထံ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးအပ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

လစ္လပ္ရာထူးမ်ားအတြက္ ၀န္ထမ္းေခၚယူခန္႔ထားျခင္း

Job Title Job Description Post Location Closing Date Ramarks
Midwife Download Maungdaw, NRS Project 29 November 2016 Re-advertised
National Communications Assistant Download Yangon Coordination Office 29 November 2016 As soon as possible
Nurse Download Myitkyina and Phakant, Kachin Project 30 November 2016 As soon as possible
Lab Technician Download National Health Laboratory, Yangon 30 November 2016 As soon as possible
Medical Doctor Download Sittwe, Rakhine Project 02 December 2016 As soon as possible
Field Manager Download Phakant, Kachin Project 05 December 2016 Re-advertised

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ MSF အဖဲြ႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၀န္ထမ္းေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသား ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကုိလည္း အတူတကြ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရန္ အၿမဲ ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိပါသည္။