နယ္စည္းမထားဆရာ၀န္မ်ားအဖဲြ႔ (MSF) သည္ ႏုိင္ငံတကာ လြတ္လပ္ေသာ လူသားခ်င္း နားလည္ စာနာေထာက္ထားျခင္းကုိ အေျခခံေသာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာအကူအညီေပးေသာအဖဲြ႕ျဖစ္ၿပီး သဘာ၀ ကပ္ေဘးဒဏ္၊ လူသားတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ စစ္ေဘးဒဏ္တုိ႔ေၾကာင့္ အတိဒုကၡ ေရာက္ေနသည့္သူမ်ားထံ ကူညီေပးပါသည္။

MSF အဖဲြ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွစ၍ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကုိင္ခဲ့ၿပီး ရွမ္း၊ ရခုိင္၊ ကခ်င္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ လ်က္ရွိသည္။

ႏုိင္ငံသား၀န္ထမ္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္း ၁၂၀၀ ေက်ာ္တုိ႔သည္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ား၊ ေဆး ခန္းမ်ားႏွင့္ နယ္လွည့္ေဆးခန္းမ်ားတြင္ အတူတကြ လုပ္ကုိင္လ်က္ အရည္အေသြး ျပည့္မီွေသာ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးေနပါသည္။ အဖဲြ႔၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ အသက္ကယ္ရန္ႏွင့္ ဆုိးဆိုး ၀ါး၀ါး ဒုကၡခံစားရျခင္း၊ ေရာဂါေ၀ဒနာက်ေရာက္ျခင္းကုိ သက္သာေစရန္ အကူအညီေပးရန္တုိ႔ျဖစ္ၿပီး လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ ႏုိင္ငံေရး အစရွိသည္မ်ားကုိ အေျခခံျခင္းမရွိဘဲ အကူအညီ လုိအပ္ေနသူမ်ားထံသုိ႔ တုိက္ရုိက္ကူညီေပးပါသည္။

၎အဖဲြ႔မ်ားကုိ အရည္အခ်င္းျပည့္မွွီေသာ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား၊ ညွိႏႈိင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ေဆး၀ါးဘက္ ဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ေရး၊ ေရသန္႔ရရွိမႈႏွင့္ အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္ျခင္းဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားပါသည္။ (ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ MSF အဖဲြ႔ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္လုိပါက ဤတြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွဴႏုိင္ပါသည္။)